Nahlásenie problému
Detailne popíšte chybu:
Podarilo sa Vám chybu vyvolať opakovane?
Popíšte postup:
Stala se chyba jednému alebo
viacerým používateľom vo vašej skupine:
jednému viacerým
Kontaktný e-mail:
Kontaktný telefon:
Meno:
Škola:
Trieda:
Projekt finančného vzdelávania pre žiakov základných škôl

Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a.s. pripravila vzdelávací projekt primárne pre žiakov základných škôl, ktorý si kladie za cieľ zvýšiť ich finančnú gramotnosť. Ide o porozumenie otázkam zo sveta financií, pochopenie princípu toku peňazí, riadenie rodinného rozpočtu a v neposlednom rade uvedomenie si hodnoty peňazí.

Ilustrace

Odborníci z OVB realizujú na vybraných školách prednášky pre pedagógov, ktorí získané vedomosti využijú v rámci vzdelávacieho procesu žiakov. Okrem teórie prináša OVB žiakom i zábavné učenie:

Znalostný test, ktorý overuje predovšetkým znalosť termínov zo sveta financií, ktoré boli diskutované na hodinách.

Druhou aktivitou je internetová hra Moja Família, ktorá je simulátorom rodinného hospodárenia. Hráč v úlohe manažéra rodiny plní potreby jednotlivých členov domácnosti, rieši fixné a variabilné výdavky a snaží sa počas hry ušetriť rodine peniaze na vysnívanú dovolenku.