Spôsob realizácie projektu na škole

Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko ponúkaa predstavuje projekt Moja Família predovšetkým základným školám v SR. Okrem zvyšovania vedomostí žiakov je pridanou hodnotou projektu aj možnosť zaradiť toto finančné vzdelávanie do osnov a tiež do klasifikácie. Škole zapojenej do projektu OVB poskytne:

Pre školy je realizácia projektu bezplatná. Práva na používanie projektu sú spísané v Dohode, ktorú podpíše škola pred zapojením sa do projektu. Dohodu ako aj ďalšie podrobnejšie informácie k projektu poskytne učiteľovi lektor OVB.

Forma spolupráce finančného sprostredkovateľa OVB ako lektora

Finančný sprostredkovateľ OVB je v úlohe odborného garanta projektu. Jeho lektorská činnosť bude zameraná na učiteľov a ich prostredníctvom na žiakov. Na vopred dohodnutom termíne predstaví lektor učiteľom učebné materiály pre žiakov a urobí im školenie v konkrétnej problematike.

Osobné dáta žiakov nie sú nijakým spôsobom zaznamenávané ani používané a vylúčená je tiež akákoľvek reklama či propagácia konkrétnych produktov a služieb medzi žiakmi.

Východiská projektu

Projekt vychádza v ústrety snahe MŠVVŠ a MF SR budovať u žiakov základných škôl elementárnu finančnú gramotnosť.

Projekt rešpektuje Národný štandard finančnej gramotnosti (NŠFG)