Náčrt tém prednášok lektora

Finančné témy sú vytvorené tak, aby boli pre žiakov zaujímavé, praktické a veku primerané. Témy vychádzajú z bežného života a každodennej praxe.

Životné etapy Témy a kompetencie
Detstvo a študentský vek
  • uvedomenie si ceny peňazí
  • nevyhnutné výdavky a ostatné výdavky
  • vytváranie finančných rezerv
Manželský alebo partnerský stav
  • krátkodobé a dlhodobé finančné rezervy
  • finančné plánovanie
  • osobný /rodinný rozpočet a účtovníctvo
  • rozpočet v pluse
Zabezpečenie rodiny a detí
  • finančné aktíva a pasíva
Preddôchodkový a dôchodkový vek
  • finančné zabezpečenie do dôchodku
  • dosiahnutie finančnej nezávislosti a finančnej pohody
Interaktívna hra

Samotnou hrou Vás môže previesť lektor OVB, ktorý má k dispozícii registračný kód. Ohľadom ďalších informácií k projektu sa s dôverou obráťte na svojho lektora OVB alebo na centrálu OVB v Bratislave.